Hướng dẫn cài đặt PHPBB

  • Saturday 26/12/2020

PhpBB là gì?

PhpBB là một gói phần mềm có chức năng xây dựng diễn đàn, được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL

1. Truy cập vào link https://www.phpbb.com/downloads/ download Phpbb.

2. Upload file download vào public_html trên host giải nén. Phpbb 3.3 cần sử dụng version php 7.1 trở lên.

[CPANEL]-Hướng dẫn sử dụng File Manager trong cpanel

3. Tạo database: MySQL Databases tạo tên database user/pass và add user vào database. Tham  khảo tại đây https://kb.pavietnam.vn/tao-database-va-map-user-database-tren-control-cpanel.html

Nếu cần sử dụng thêm gói ngôn ngữ tiếng việt. giải nén ngôn ngữ copy vào public_html/language

Trên trình duyệt web truy cập domain để thực cài đặt chọn ngôn ngữ.

– Khai báo các thông tin admin

– Khai báo các thông tin server, database và submit đến khi cài đặt hoàn tất

Khi cài đặt hoàn tất. Login vào lại host xóa thư mục install trong public_html để sử dụng website.