Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7

PostgreSQL hoạt động như thế nào?

PostgreSQL sử dụng SQL để cho truy vấn relation và JSON cho truy vấn non-relation. Ưu điểm của PostgreSQL là cộng đồng người dùng lớn mạnh! Nó là mã nguồn mở nên lượng lập trình viên nhiều đóng góp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiềm năng phát triển của ứng dụng.

PostgreSQL có khả năng mở rộng, đáng tin cậy và tích hợp tính năng tối ưu cao cấp. Nhiều người nghĩ việc tối ưu cơ sở dữ liệu và tối ưu loại dữ liệu chỉ có trên các database thương mại như SQL server hay Oracle, nhưng thực tế là PostgreSQL cũng hỗ trợ các tính năng cao cấp này, khiến nó trở thành giải pháp hữu hiệu cho VPS của bạn.

Cài đặt PostgreSQL

Login vào máy chủ với quyền root và chạy lệnh sau để cài đặt PostgreSQL:

yum install postgresql-server postgresql-contrib

Khởi tạo database sau khi cài đặt bằng lệnh:

postgresql-setup initdb

Cấu hình cho PostgreSQL tự động start khi reboot

systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql

Cấu hình PostgreSQL

Cấu hình PostgreSQL user access cho database sau khi cài đặt, đổi mật khẩu user “postgre” Linux. User “postgre” của hệ thống sẽ dùng để truy cập database, còn User “postgre” của PostgreSQL dùng để thực hiện các Query lên database.

Linux User “postgre”

passwd postgres

PostgreSQL User “postgre”

su – postgres
psql -d template1 -c “ALTER USER postgres WITH PASSWORD ‘yourpassword’;”

Sau khi đã cấu hình mật khẩu cho các User, truy cập vào PostgreSQL Shell như sau:

-bash-4.2$ psql postgres
psql (9.2.24)
Type “help” for help.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version