Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Prometheus trên Linux

Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt Prometheus trên Linux.

Bạn cũng có thể tham khảo Prometheus là gì tại đây.

Bước 1: Update package trên server.

sudo apt update -y

Bước 2:  Download Prometheus

Truy cập đến trang downloads (tại đây) của Prometheus để lấy bản mới nhất cho Linux

Bước 3: Đổi tên thư mục giải nén thành prometheus-files.

Sau khi Download file trên, giải nén và đổi tên thư mục giải nén thành prometheus-files.

curl -LO url -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.22.0/prometheus-2.22.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf prometheus-2.22.0.linux-amd64.tar.gz
mv prometheus-2.22.0.linux-amd64 prometheus-files

Bước 4: Tạo user prometheus, các folder và set quyền cần thiết.

sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
sudo mkdir /etc/prometheus
sudo mkdir /var/lib/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus

Bước 5: Copy folder prometheus-files và thay đổi quyền cho user prometheus.

Copy folder prometheus-files giải nén trước đó đến /usr/local/bin và thay đổi quyền cho user prometheus.

sudo cp prometheus-files/prometheus /usr/local/bin/
sudo cp prometheus-files/promtool /usr/local/bin/
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool

Bước 6: Move các thư mục console và console_libraries từ prometheus-files 

Move các thư mục console và console_libraries từ prometheus-files đến thư mục /etc/prometheus

sudo cp -r prometheus-files/consoles /etc/prometheus
sudo cp -r prometheus-files/console_libraries /etc/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries

Setup cấu hình Prometheus

Tất cả cấu hình của Prometheus sẽ nằm ở file /etc/prometheus/prometheus.yml.
Bước 1:
Tạo file prometheus.yml

sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml

Bước 2: Copy nội dung bên dưới vào file prometheus.yml

global:
 scrape_interval: 10s

scrape_configs:
 - job_name: 'prometheus'
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ['localhost:9090']

Bước 3: Thay đổi owner của file cho user prometheus

sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml

Setup file prometheus service

Bước 1: Tạo file prometheus.service

sudo vi /etc/systemd/system/prometheus.service

Bước 2: Copy nội dung bên dưới vào file vừa tạo

[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bước 3: Reload service systemd và start service prometheus

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start prometheus

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ Prometheus với lệnh bên dưới

sudo systemctl status prometheus

Như vậy bạn đã hoàn tất cài đặt, sau đó bạn có thể truy cập web UI của Prometheus theo địa chỉ:

http://IP:9090/

=============Mẫu chèn đối với các bài viết liên quan đến VPS – Server =============

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version