Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Redis Cache trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt Redis Cache trên centos 7

Redis Cache là gì!

Redis là một hệ quản trị CSDL không quan hệ (NoSQL), lưu trữ dữ liệu với cơ chế key-value, ngược hẳn với MySQL (cơ sở dữ liệu được WordPress sử dụng). Cơ chế này kết hợp với việc lưu trữ ở trên RAM cho phép dữ liệu được truy xuất với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chính vì thế, Redis thích hợp để lưu trữ những dữ liệu hợp với cơ chế key-value hơn là quan hệ hoá, ví dụ cached chẳng hạn.

Những điểm mạnh khác của Redis gồm có: hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau (Strings, Lists, Sets, Sorted Sets, Hashes), backup định kì dữ liệu từ RAM xuống đĩa cứng, cho phép thiết lập mở rộng hệ thống với master-slave, …

Các bước cài đặt Redis cache trên Centost 7

Có 7 bước như sau

Bước 1: Bật kho lưu trữ EPEL yum trên server trước:

Bạn cần chạy lệnh sau

Bước 2: Cài đặt Redis cache Server:

#yum install -y redis:

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn cần phải enable và start service redis với lệnh sau:#systemctl enable redis #systemctl start redis

Bước 3: Cài đặt igbinary

cd /root #wget https://pecl.php.net/get/igbinary-3.1.2.tgz #tar -xvf igbinary-3.1.2.tgz #cd igbinary-3.1.2 #/usr/bin/phpize && ./configure –with-php-config=/usr/bin/php-config make && make install

Bước 4: Cài đặt Redis PHP extension 

#cd /root #wget https://pecl.php.net/get/redis-5.2.1.tgz #tar -xvf redis-5.2.1.tgz #cd redis-5.2.1 #/usr/bin/phpize && ./configure –enable-redis-igbinary –with-php-config=/usr/bin/php-config make && make install

Bước 5: Cấu hình Load Redis Module

Để PHP có thể load được Igbinary và Redis PHP extension các bạn tạo file /etc/php.d/00-custom.ini với nội dung như sau: #extension=igbinary.so #extension=redis.so Sau đó bạn cho restart php-fpm với lệnh sau:service php-fpm restart

Bước 6: Cấu hình redis cache server

Bạn mở  file /etc/redis/redis.conf với lệnh: #vi /etc/redis/redis.conf Bạn xóa hết các nội dung trong file đó và thay bằng nội dung sau: maxmemory 256mb maxmemory-policy allkeys-lru save “” Bạn lưu lại và cho restart redis service với lệnh sau: systemctl restart redis

Bước 7: Kiểm tra kết nối redis Bạn dùng lệnh:

#redis-cli ping Nếu kết quả trả về là PONG nghĩa là redis đã hoạt động.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Redis Object Cache cho WordPress trên Cpanel tại link sau:

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cai-dat-redis-object-cache-cho-wordpress-tren-cpanel.html

Các bạn có thể xem thêm các chương trình ưu đãi từ PA Việt Nam theo link bên dưới.

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.5/5 - (158 bình chọn)
Exit mobile version