Hướng dẫn cài đặt SSL cho Synology (Synology NAS)

  • Sunday 26/04/2020

Để triển khai SSL cho thiết bị Synology DiskStation (NAS), bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Đăng nhập vào thiết bị, sau đó truy cập vào mục Control Panel > Network > DSM Settings. Đảm bảo mục Automatically redirect HTTP connections to HTTPS (Web Station and Photo Station excluded) được chọn. Sau đó nhấn Apply

Truy cập vào mục Control Panel > Security > Certificates.

Nhấn nút Add. Trong màn hình tiếp theo, chọn Add a new certifcate sau đó nhấn Next.

Trong màn hình tiếp theo, đặt tên gợi nhớ cho chứng thư số sẽ được import vào thiết bị, ví dụ “SSL 2020”. Chọn Import certificate sau đó nhấn Next.

Trong màn hình tiếp theo, chọn đường dẫn đến các file: server.key, certificate.cer, intermediate.cer tương ứng. Sau đó nhấn OK.

Trong màn hình Control Panel > Security > Certificates, nhấn nút Configure.

Trong mục Configure > System Default > Chọn Certificate > OK