Hướng dẫn cài đặt SSL cho Xampp trên windows

  • Monday 20/09/2021

Hôm nay, PA Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL cho Xampp trên Windows một cách nhanh chóng và đơn giản.

Bước 1: Chuẩn bị các file chứng chỉ SSL.

Truy vào thư mục C:\xampp\apache\conf\ssl (ssl là thư mục bạn tạo để lưu trữ chứng chỉ SSL) và tạo 3 file bao gồm:

1. certificate.crt
2. private.key
3. ca_bundle.crt

 

 

 

 

Lưu ý : file ca_bundle.crt là tổng hợp các chứng chỉ CARoot của các hãng mà bạn có thể nhận được từ 3 file riêng biệt khi đăng ký SSL bao gồm : AAACertificateServices.crt, SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt, USERTrustRSACertificationAuthority.crt )

Trường hợp bạn đăng ký chứng chỉ SSL tại PA Việt Nam, bạn chỉ việc copy/paste các mã SSL nhận được vào các file tương ứng.

 

Bước 2: cài đặt chứng chỉ SSL cho Xampp trên Windows.

Truy cập thư mục C:\xampp\apache\conf\extra tìm đến file httpd-vhosts.conf đổi tên file này thành httpd-vhosts.conf_bak và tạo một file httpd-vhosts.conf mới. Mục đích để backup file gốc, đề phòng trường hợp có sai sót trong quá trình cài đặt.
Dán toàn bộ nội dung phần code sau đây vào file
httpd-vhosts.conf mới và lưu lại.

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot “C:/xampp/htdocs”

ServerName localhost

ServerAlias www.localhost

ErrorLog “logs/localhost-error.log”

CustomLog “logs/localhost-access.log” common

</VirtualHost>


Tương tự như trên, bạn tìm đến file
httpd-ssl.conf backup nó và tạo lại file mới. Sau đó dán toàn bộ nội dung dưới đây vào và lưu lại:

Listen 443

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

SSLProxyCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

SSLHonorCipherOrder on

SSLProtocol all -SSLv3

SSLProxyProtocol all -SSLv3

SSLPassPhraseDialog builtin

SSLSessionCache “shmcb:C:/xampp/apache/logs/ssl_scache(512000)”

SSLSessionCacheTimeout 300

<VirtualHost *:443>

DocumentRoot “C:/xampp/htdocs”

ServerName localhost

ServerAlias www.localhost

ServerAdmin webmaster@localhost

ErrorLog “C:/xampp/apache/logs/localhost-error.log”

TransferLog “C:/xampp/apache/logs/localhost-access.log”

SSLEngine on

SSLCertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/certificate.crt”

SSLCertificateKeyFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/private.key”

SSLCACertificatePath “C:/xampp/apache/conf/ssl”

SSLCACertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/ca_bundle.crt”

<FilesMatch “\.(cgi|shtml|phtml|php)$”>

SSLOptions +StdEnvVars

</FilesMatch>

<Directory “C:/xampp/apache/cgi-bin”>

SSLOptions +StdEnvVars

</Directory>

BrowserMatch “MSIE [2-5]” \

nokeepalive ssl-unclean-shutdown \

downgrade-1.0 force-response-1.0

CustomLog “C:/xampp/apache/logs/ssl_request_localhost.log” \

“%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \”%r\” %b”

</VirtualHost>

Lưu ý: Trường hợp bạn lưu 3 file SSL ở nơi khác cần điều chỉnh lại các đường dẫn sau:

SSLCertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/certificate.crt”

SSLCertificateKeyFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/private.key”

SSLCACertificatePath “C:/xampp/apache/conf/ssl”

SSLCACertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/ca_bundle.crt”

 

Bước 3: kiểm tra chứng chỉ SSL

Bạn thực hiện restart lại apache trên XAMPP để chứng chỉ SSL được kích hoạt.
Sau đó bạn truy cập website theo link: https://domain.com/ nếu thấy hình ổ khóa là bạn đã cài đặt thành công.


hoặc truy cập trang https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html và gõ tên miền cần kiểm tra.

Chúc các bạn thành công !

___________________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chọn chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu:
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html

Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Các bạn có thể đọc thêm một số bài viết khác tại đây:
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Webserver Tomcat
Hướng dẫn cài đặt SSL trên cPanel
Cài đặt ssl miễn phí với Let’s Encrypt cho hosting trên Directadmin!

5/5 - (2 bình chọn)