Hướng dẫn cài đặt WireGuard VPN UI

 • Friday 21/04/2023

WireGuard là gì?

Wireguard là một giao thức VPN (Virtual Private Network) nguồn mở phổ biến tập trung chủ yếu vào bảo mật và tốc độ kết nối bằng mật mã hiện đại giúp người dùng có thể thông qua internet để thiết lập một kết nối mã hoá giữa client và server. WireGuard được hoạt động ở layer 3, được thiết kế như một virtual network interface của Kernel cho Linux. WireGuard được sinh ra nhằm mục đích thay thế cho IPSec trong hầu hết các trường hợp sử dụng, và dựa vào các giải pháp dựa trên TLS như OpenVPN, trong khi WireGuard an toàn hơn, nhanh hơn, và dễ sử dụng hơn.

Các bước Thiết lập máy chủ WireGuard VPN UI :

Ở bài viết sau chúng ta sẽ cài đặt trên Ubuntu.

Bước 1: Cập nhật và cài đặt package :

apt update && apt install -y wireguard curl tar

cd /etc/wireguard

Bước 2: Mở PORT Firewall :

Các bạn hãy mở UDP PORT 51820, máy chủ Ubuntu mình sử dụng UFW nên sẽ sử dụng lệnh sau để mở. Nếu các bạn sử dụng firewall khác có thể mở port 518020 để tiếp tục cài đặt.

ufw allow 51820/udp

Bước 3: Kích hoạt IP forwarding :

Ở đây bạn cần chuyển tiếp IP đảm bảo rằng tất cả các packets từ giao diện WireGuard đều được chuyển tiếp. Bạn có thể mở file /etc/sysctl.conf lên và thêm vào hoặc sử dụng trực tiếp lệnh echo để thêm. Sau đó nhập sysctl -p để áp dụng.

echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.all.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

Bước 4: Tạo script WireGuard UI :

Bước này bạn tạo script cho Systemd sử dụng để khởi động giao diện người dùng WureGuard và lưu trữ cơ sở dữ liệu trong thư mục /etc/wireguard/db/ (thay ip-server bằng ip server của các bạn).

cat <<EOF > /etc/wireguard/start-wgui.sh
#!/bin/bash
cd /etc/wireguard
./wireguard-ui ip-server 0.0.0.0:5000
EOF

Phân quyền script vừa tạo.

chmod +x start-wgui.sh

Bước 5: Cài đặt WireGuard UI :

Mình sẽ sử dụng source WireGuard UI ở link sau :

 • Tạo file dịch vụ wgui-web.service

cat <<EOF > /etc/systemd/system/wgui-web.service
[Unit]
Description=WireGuard UI
[Service]
Type=simple
ExecStart=/etc/wireguard/start-wgui.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

 • Tải giao diện WireGuard UI

cat <<EOF > /etc/wireguard/update.sh
#!/bin/bash

VER=$(curl -sI https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/latest | grep "location:" | cut -d "/" -f8 | tr -d '\r')

echo "downloading wireguard-ui $VER"
curl -sL "https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/$VER/wireguard-ui-$VER-linux-amd64.tar.gz" -o wireguard-ui-$VER-linux-amd64.tar.gz

echo -n "extracting "; tar xvf wireguard-ui-$VER-linux-amd64.tar.gz

echo "restarting wgui-web.service"
systemctl restart wgui-web.service
EOF

Phân quyền và chạy script vừa tạo.

chmod +x /etc/wireguard/update.sh
cd /etc/wireguard; ./update.sh

Bước 6: Tạo file cấu hình systemd WireGuard :

 • Tạo file wgui.service
cat <<EOF > /etc/systemd/system/wgui.service [Unit] Description=Restart WireGuard After=network.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service [Install] RequiredBy=wgui.path EOF
 • Tạo file wgui.path
cat <<EOF > /etc/systemd/system/wgui.path [Unit] Description=Watch /etc/wireguard/wg0.conf for changes [Path] PathModified=/etc/wireguard/wg0.conf [Install] WantedBy=multi-user.target EOF

Bước 7: Kích hoạt và chạy dịch vụ :

touch /etc/wireguard/wg0.conf
systemctl enable wgui.{path,service} wg-quick@wg0.service wgui-web.service
systemctl start wgui.{path,service}

Bước 8: Mở WireGuard UI và cấu hình :

Bây giờ bạn hãy truy cập trình duyệt bằng http://IP-Server:5000 vởi user và mật khẩu mặc định đều là admin/admin

Tại giao diện bạn hãy truy cập vào Global Settings và kiểm tra ở phần sau :

 • Endpoint Address xem IP có đúng hay chưa.
 • DNS Server mặc định DNS của CloudFlare 1.1.1.1 bạn có thể thêm vào DNS của Google hoặc máy chủ DNS khác.

WireGuard

 

Tiếp theo bạn truy cập vào Tab Wireguard Server và nhập vào các thông số sau :

 • Post Up Script: để các máy khách VPN cũng có thể truy cập Internet
iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
 • Post Down Script

iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

WireGuard
Bước 9: Tạo Wireguard Clients:

Để tạo user VPN bạn truy cập vào Wireguard Clients => New Client=> Nhập vào các thông tin và chọn Submit

 

Tiếp theo bạn chọn Apply Config để áp dụng cho User :

Bước 10: Thiết lập sử dụng WireGuard :

Trước khi thiết lập thì bạn cần phải có ứng dụng WireGuard. Và bạn có thể tải WireGuard từ trang chủ của WireGuard về với các nền tảng hệ điều hành.

Download ứng dụng WireGuard ở link sau : https://www.wireguard.com/install/

Sau khi tải và cài đặt ứng dụng phần mền WireGuard trên máy client xong. bạn click vào dấu + sau đó chọn Import Tunnel(s) from File để thêm cấu hình.

Và để sử dụng bạn chỉ cần click vào

 • Activate: Kích hoạt sử dụng
 • Deactivate: Ngừng kích hoạt sử dụng

2. Thiết lập sử dụng WireGuard trên di động

WireGuard hỗ trợ cả trên các thiết bị di động. Để tải về bạn truy cập vào link tương ứng bên dưới nhé.

 • Download ứng dụng WireGuard trên AppStore tại đây
 • Download ứng dụng WireGuard trên CHplay tại đây

Sau đó bạn mở ứng dụng WireGuard trên di động và chọn vào dấu +. Sau đó bạn chọn các lựa chọn cấu hình như:

 • Create from QR code: Quét mã QR
 • Create from file or archive: Nhập file cấu hình

 

Sau khi kết nối hoàn tất. Bây giờ mình sẽ truy cập vào Internet để kiểm tra thử có hoạt động hay không. Và mình kiểm tra xem IP có chính xác hay không.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
tên miền id.vn