Hướng dẫn cài directadmin với IP NAT

  • Wednesday 08/12/2021

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt directadmin với IP NAT ( sử dụng ip LAN). Mặc định directadmin được cài đặt với ip public và license của directadmin cũng sẽ được đăng ký với ip public. Trường hợp bạn có sử dụng server nội bộ với ip LAN và cần cài đặt directadmin trên server này để sử dụng.

+ Bước 1: mô hình sử dụng ip nat

– Hệ thống mạng quý khách đang sử dụng 1 ip public tĩnh và bạn đã đăng ký license Directadmin cho ip tĩnh này. Và nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn 2 thông số là: LIC và UID.

Ví dụ với LIC:12345 và UID là:10440

– Và hệ thống bạn có 1 server sử dụng ip LAN là:192.168.1.10 bạn dùng để cài đặt Directadmin và sử dụng trên server này.

+ Bước 2: Chuẩn bị cấu hình sử dụng ip nat

– Trước tiên bạn cần phải NAT port mặc định của directadmin 2222 trên modem ( router) về ip:192.168.1.10

– Open port 2222, 80, 443, 21 trên firewall của modem ( router) của hệ thống.

+ Bước 3: Cài đặt

– Bạn SSH vào server LAN 192.168.1.10 hoặc truy cập trực tiếp console vào server này.

– Sau đó bạn dùng lệnh: yum install để cài đặt các thư viện cài thiết sau:

#yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

– Sau khi hệ thống cài đặt xong các thư viện bạn tiếp tục download file cài đặt của Directadmin và cho cài đặt với 2 lệnh sau:

#wget http://www.directadmin.com/setup.sh && chmod 755 setup.sh

#./setup.sh

– Và DA yêu cầu nhập các thông tin như license, uid, hostname. Bạn nhập đầy đủ theo thông tin sau và lưu ý khoan nhấn yes để cài đặt mà cần phải thực hiện theo bước cài đặt kế tiếp:

Please enter your Client ID : 10440
Please enter your License ID : 12345
Please enter your hostname (server.superdata.vn)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:eg. don’t use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www
Enter your hostname (FQDN) : server.superdata.vn
Client ID: 10440
License ID: 12345
Hostname: server.superdata.vn
Is this correct? (y,n) : y
Is eth0 your network adaptor with the license IP (192.168.1.10)? (y,n) : y

* Lưu ý: Ở bước này ta cần thiết lập thêm 1 card mạng ảo cho CentOS với IP Public để DA nhận IP Public đó vì đó là IP gắn với License mà ta đã mua, Bằng cách mở thêm session kết nối SSH khác đến server 192.168.1.10 . Ta chạy lệnh để tạo. Ở đây card mạng của tôi tên là eth0 nên là eth0:0, tùy vào card mạng LAN của bạn tên gì mà bạn sẽ đặt theo nó.

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

– Tại đây ta sẽ điền các thông tin cho card mạng này, thông tin IP và NETMASK nhà cung cấp Internet sẽ đưa cho bạn. Kiểm tra lại chính xác từng chữ sau đó lưu lại

BOOTPROTO=none
DEVICE=eth0:0
IPADDR=IP PUBLIC của bạn
NETMASK=NET MASK IP của bạn
ONBOOT=yes

- Restart lại service card mạng với lệnh: 
#service network restart

- Sau đó bạn quay lại tab SSH kia quay lại bước nhập key đã mua như bt, đến phần chọn IP hãy nhớ chọn card mạng eth0:0 
mà chúng ta đã tạo ra với IP Public là dc. Bạn chờ khoảng 30'-1h để hệ thống cài đặt Directadmin là hoàn tất.

Sau khi hoàn tất bạn có thể truy cập directadmin với link: ip public :2222 hoặc trong hệ thống mạng LAN bạn truy cập 
link:192.168.1.10:2222

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết về server tại link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/linux-server

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Rate this post