Hướng dẫn cài đặt Docker + Docker-compose trên almalinux 8

  • Wednesday 11/01/2023

Hướng dẫn cài đặt Docker + Docker-compose trên almalinux 8

Docker là một nền tảng mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống giúp đơn giản hóa quy trình triển khai ứng dụng bên trong bộ chứa phần mềm. Bộ chứa cho phép bạn đóng gói một ứng dụng với tất cả các phần của nó (code, runtime, system tools, system libraries  – bất kỳ thứ gì thường có trong /usr/bin hoặc /usr/lib) để ứng dụng sẽ chạy nhất quán trên mọi máy Linux.

Điều này bao gồm nhân hệ điều hành và các tài nguyên được chia sẻ khác như bộ nhớ và dung lượng ổ đĩa. Docker cung cấp một môi trường di động cho cả môi trường phát triển và sản xuất. Bạn có thể tạo một vùng chứa từ một tập hợp các tệp hoạt động ở bất kỳ nơi nào khác mà không phải lo lắng về các thành phần phụ thuộc khác nhau trên mỗi máy chủ mới.

Docker Compose là một công cụ hữu ích để chạy các ứng dụng Docker nhiều vùng chứa. Sử dụng Docker Compose, chúng có thể định cấu hình các dịch vụ của ứng dụng trong tệp YAML giúp bạn tạo và bắt đầu tất cả các dịch vụ từ các cấu hình đã xác định. Nó cho phép những người dùng khác nhau khởi chạy, chạy, giao tiếp và đóng các vùng chứa chỉ bằng một lệnh phối hợp duy nhất.

Docker Compose hoạt động trong mọi môi trường: production, staging, development, testing, etc, v.v. Nó cung cấp các tính năng khác nhau được liệt kê bên dưới:

  • Nó cho phép tạo và thực thi nhiều môi trường biệt lập trên một máy chủ duy nhất
  • Nó bảo tồn dữ liệu khối lượng được sử dụng bởi các dịch vụ của bạn hoặc khi vùng chứa được tạo
  • Nó có thể tái sử dụng các thùng chứa hiện có, đây cũng là một tính năng hiệu quả
  • Sử dụng Docker Compose, chúng ta có thể sử dụng các biến môi trường khác nhau trong một tệp cấu hình và có thể tùy chỉnh thành phần giữa các môi trường khác nhau.

I. Hướng dẫn cài đặt Docker

Quý Khách cần ssh vào VPS/Server, có thể tham khảo hướng dẫn SSH tại link: https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Tiếp theo chạy các lệnh sau để update hệ điều hành :

yum update -y

yum install -y yum-utils

Tiếp theo cần add Docker vào repository:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Tiếp tục chạy lệnh sau để cài đặt Docker:

yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin -y

install Docker

Tiến hành enable Docker và kiểm tra trạng thái hoạt động

systemctl enable --now docker

systemctl status docke

Kiểm tra version docker

docker --version

Check Docker

Add người dùng của bạn vào nhóm docker

sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker

Tiếp theo chạy lệnh sau để chạy test Docker:

docker pull alpine:latest

docker pull hello-world

Check docker

II. Hướng dẫn cài đặt Docker-compose

Quý Khách có thể download docker-compose phiên bản mới tại link: https://github.com/docker/compose/releases

Chạy lệnh sau để download và cài đặt

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.15.1/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose

Phân quyền và kiểm tra version:

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

docker-compose version

install docker-compose

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/