Hướng dẫn cài Java + Tomcat trên Centos7

  • Tuesday 03/03/2020

Trước tiên bạn cần SSH vào VPS

Ta tiến hành cài Java, ở đây tôi cài bản 1.7

sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel

Tiếp theo ta sẽ cài Tomcat

Tạo user và group

sudo groupadd tomcat
sudo useradd -M -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Tải Tomcat 8.5 về

wget http://mirror.downloadvn.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.49/bin/apache-tomcat-8.5.49.tar.gz
sudo mkdir /opt/tomcat
sudo tar xvf apache-tomcat-8.5.49.tar.gz -C /opt/tomcat –strip-components=1

Phân quyền lại các thư mục

cd /opt/tomcat
sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat
sudo chmod -R g+r conf
sudo chmod g+x conf
sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/

Tạo service cho Tomcat

A_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC’
Environment=’JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom’
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID
User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Khởi động Tomcat cùng hệ thống

systemctl daemon-reload
systemctl start tomcat
systemctl enable tomcat
systemctl status tomcat

Thêm tài khoản admin cho Tomcat, mở file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml và thêm đoạn dưới vào

Tiếp đó ta cần cho phép đăng nhập vào Tomcat

Sửa file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml sau đó xóa 2 dòng đỏ dưới đi rồi lưu lại là được

Khởi động lại Tomcat là được, sau đó bạn có thể vào qua giao diện web http://IP:8080

systemctl restart tomcat