Hướng dẫn cài memcached trên centos 7

  • Tuesday 04/08/2020

Cài memcached trên server dùng để tăng tốc hệ thống server khi đó rút ngắn thời gian truy cập cho website.

Để cài memcached bạn ssh vào server

Bước 1: Bạn cài đặt các gói memcached với lệnh:

#yum install memcached
Sau khi cài memcached hoàn tất sẽ hiển thị như hình.


Bước 2: Bạn cài thư viện của memcached bằng lệnh

#yum install libmemcached
Sau khi cài hoàn tất sẽ hiện thị như hình


Bước 3: Cài đặt Php memcached extension
#cd /root
#wget https://pecl.php.net/get/memcached-3.1.5.tgz
#tar -xvf memcached-3.1.5.tgz
#cd memcached-3.1.5
/usr/bin/phpize && ./configure --enable-memcached-igbinary --with-php-config=/usr/bin/php-config
make && make install
Sau khi cài hoàn tất console sẽ cung cấp cho bạn link chứa file memcached.so. Bạn lưu đừng link này lại.
Bạn tìm đường file php.ini bằng lệnh:
#php -i | grep php.ini
Sau đó bạn mở file php.ini và tìm đến extension_dir và cập nhật lại folder cài đặt memcached.so
Thêm đoạn này vào cuối trong file php.ini :
extension = memcached.so
Sau đó cho restart lại webserver apache hoặc nginx.
Bước 4: Cấu hình memcached:
Mở file cấu hình memached bằng lệnh:
#vi /etc/sysconfig/memcached
Thêm tham số: -l 127.0.0.1 -U 0 vào biến option
PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"
Lưu lại và cho restart service memcached với lệnh sau là xong:
#systemctl restart memcached
#systemctl enable memcached
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn cài đặt redis cache tại link sau:

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cai-dat-redis-cache-tren-centos-7.html

Các bạn có thể xem thêm các chương trình ưu đãi từ PA Việt Nam theo link bên dưới.

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
4.6/5 - (169 bình chọn)
tên miền id.vn