Hướng dẫn cấu hình cho phép ip truy cập directadmin với user admin.

  • Monday 30/03/2020

Để cấu hình cho phép 1 ip có quyền truy cập vào directadmin bằng user admin.

-Bạn ssh vào server và tạo 1 file với tên all_pre.sh trong thư mục custom thuộc đường dẫn sau:

/usr/local/directadmin/scripts/custom/

Sau đó cho thêm đoạn code sau vào file all_pre.sh

#!/bin/sh
USERTYPE=`grep usertype= /usr/local/directadmin/data/users/${username}/user.conf | cut -d= -f2`

if [ “${USERTYPE}” = “admin” ]; then
if [ “$caller_ip” = “1.2.3.4” ]; then
exit 0;
fi
#repeat the check on the IP as many times as desired.

echo “IP $caller_ip is not allowed to be logged in as an Admin”;
exit 1;
fi
exit 0;

Trong ví dụ trên là ip:1.2.3.4 là ip được phép đăng nhập vào trang directadmin bằng user admin. Bạn thay thế bằng ip bạn cần cho phép truy cập.

Sau đó bạn lưu lại và set quyền 700 cho file này bằng lệnh:

chmod  all_pre.sh 700

Cuối cùng  restart lại service directadmin là được.

Rate this post