Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin

Mặc định khi cài đặt DirectAdmin, phần cấu hình DKIM cho email sẽ không được hỗ trợ sẵn vì vậy ở bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin nhằm tăng mức độ tin cậy khi sử dụng Email góp phần giảm việc gửi mail bị đánh dấu là spam.

Các bước để thực hiện cấu hình DKIM trên DirectAdmin:

Bước 1: Kiểm tra Exim có hỗ trợ DKIM

Để kiểm tra xem dịch vụ Exim trên hệ thống có hỗ trợ DKIM hay không, thực hiện chạy lệnh:

/usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'

Kết quả trả về như dưới đây là Exim có hỗ trợ DKIM:

/usr/sbin/exim -bV | grep ‘Support for’
2022-03-20 19:06:32 cwd=/root 2 args: /usr/sbin/exim -bV
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning DKIM DNSSEC Event OCSP PIPE_CONNECT PRDR TCP_Fast_Open Experimental_SRS

Nếu kết quả trên trả về không có DKIM thì cần thực hiện theo bước tiếp theo

Bước 2: Thêm cấu hình DKIM vào Exim

Tải file cấu hình DKIM về với lệnh sau:

cd /etc && wget -O exim.dkim.conf http://files25.directadmin.com/services/exim.dkim.conf

Sửa file cấu hình Exim:

vi /etc/exim.conf

Tìm đến dòng có đoạn:

remote_smtp:
driver = smtp

Thêm dòng sau ở phía dưới:

.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Sau đó khởi động lại Exim với lệnh:

service exim restart

Bước 3: Bật DKIM trên DirectAdmin

Trước tiên, cần backup lại file cấu hình DirectAdmin, sau đó thêm tham số “dkim=1” vào file cấu hình này:

cd /usr/local/directadmin (Di chuyển đến thư mục directadmin)
cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup (Backup file directadmin.conf)
echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf (Thêm tham số dkim=1′ vào file directadmin.conf)

Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin:

service directadmin restart

Bước 4: Kích hoạt DKIM cho domain

Để tạo DKIM cho 1 domain cụ thể có thể chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./dkim_create.sh demopavietnam.vn (với demopavietnam.vn là tên miền cần tạo DKIM)
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..........................+++
..+++
e is 65537 (0x10001)
writing RSA key

Nếu muốn bật DKIM cho toàn bộ tên miền đang có trên hệ thống thì chạy lệnh sau:

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Như vậy đã hoàn tất việc cấu hình DKIM trên DirectAdmin, đến đây chỉ cần truy cập vào DirectAdmin –> DNS Administration –> nhấn vào domain cần lấy giá trị của DKIM để cấu hình vào control DNS của domain.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version