Hướng dẫn cấu hình domain sử dụng mail zoho

  • Tuesday 04/08/2020

Bước 1: Sau khi bạn đăng ký mail zoho hoàn tất phía Zoho yêu cầu quý khách cần cấu hình xác thực cho domain như sau:

Bạn chọn cách xác thực là CNAME sẽ hiện thị chuỗi sau.

Bước 2: Cấu hình xác thực cho domain:

Bạn đăng nhập vào trang quản trị tên miền để thêm record CNAME cho tên miền sau:

Host:@

Loại:CNAME

Giá trị:zmverify.zoho.com

Sau đó quay trở lại trang cài đặt tên miền trên trang zoho nhấn “Proceed to CNAME verification”

Nhấn “skip” để bỏ qua các bước tạo user, có thể quay trở lại tạo sau.

Bước 3: Cấu hình nhận mail.

Bạn vào mục Configure Email Delivery

Sau đó vào trang quản trị domain để add 3 record MX trên vào tên miền.

Sau đó quay lai trang zoho nhấn “Next” để hoàn tất.