Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail POP3 trên Mac OS

Bạn lưu ý KHÔNG check mục Remove copy from server after retrieving a message nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

 

https://youtu.be/xUGDLDL7m6Y
Rate this post
Exit mobile version