Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail trên MS Outlook 2016

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

 

Trường hợp bạn muốn cấu hình gửi/nhận mail trên Outlook với giao thức SSL có thể tham khảo hướng dẫn tại đây

Rate this post
Exit mobile version