Hướng dẫn cấu hình gửi và nhận email trên Hệ điều hành Windows Phone

  • Thursday 23/11/2017

Giao diện Home >> Menu Settings


Menu email+accounts


Click add an account


Click advanced setup


Trang ADVANCED SETUP, điền Email Address và Password của tài khoản đã được tạo từ mail server >> Next


Click Internet Email


Giao diện INTERNET EMAIL ACCOUNT, điền vào các dòng:

Account name

Your name

Incoming Email Server (Quan trọng), thông thường có dạng mail.TênDomain

Account Type: IMAP4 hoặc POP3. Nên cấu hình sử dụng IMAP4 để có thể check mail trên nhiều thiết bị như PC, Laptop, Tablet, Smart Phone khác

Username (Quan trọng), cần đầy đủ TênEmail@TênDomain

Password

Outgoing (SMTP) email server thông thường có dạng mail.TênDomain (Cùng tên với cấu hình Incoming Email server)

Stick chọn các dòng:

-Outgoing server requires authentication (Quan trọng)

-Use the same user name and password for sending email (Quan trọng)

Click nút advanced settings


Chọn các kiểu download email tại các dòng:

-Download new content

-Download email from


Cấu hình xong.

Giao diện màn hình home >> Hotmail


Gửi thử 1 email cho chính tài khoản vừa cấu hình thì nhận được email


Gửi thử 1 email từ ngoài vào tài khoản vừa cấu hình trên điện thoại thì nhận đươc email


Trường hợp trên điện thoại trước đó đã cài đặt 1 tài khoản khác như Hotmail chẳng hạn thì chọn như giao diện

Chọn menu Hotmail


Chọn menu settings (…) >> link boxes


Giao diện LINKES FOR HOTMAIL >> click other inboxes để chọn tài khoản vừa cấu hình:


Hoàn thành việc link vào tài khoản tài khoản Hotmail


Click nút refresh để lấy email mới


Hoàn tất cài đặt.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt nam!