Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên Android

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên Android

quý khách lưu ý: Sử dụng App Microsoft Outlook này đồng nghĩa quý khách cho phép email của quý khách đi qua server trung gian là Outlook của Microsoft kết nối về mail server PA Việt Nam. Vì vậy, quý khách cân nhắc trước khi sử dụng phần mềm này đối với các email giao dịch quan trọng.


Rate this post
Exit mobile version