Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail POP3 SSL trên Microsoft Oulook 2010

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

Rate this post
Exit mobile version