Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình redirect port với firewall CSF.

Trên Firewall CSF có 1 chức năng để cấu hình redirect port đó là Firewall Redirect: CSF có thể được cấu hình để chuyển hướng kết nối tại một IP/port này tới một IP/port khác. Sau khi chuyển hướng, nguồn địa chỉ của client sẽ là địa chỉ IP của máy chủ.

I. Các bước thực hiện redirect port :

Các bạn có thể edit trực tiếp chức năng Firewall Redirect để rediect port bằng giao diện của csf (ConfigServer Security & Firewall)  :

Hoặc có thể SSH vào máy chủ và edit ở file : /etc/csf/csf.redirect :

1. Để redirect một IP sang một IP khác (cùng một port hoặc khác port) ta cấu hình như sau :

# DNAT ( Destination Network Address Translation): chuyển từ một địa chỉ IP sang một địa chỉ IP khác.
# IPx|*|IPy|*|tcp/udp – Redirect từ IPx đến IPy với giao thức tcp hoặc udp.
# IPx|portA|IPy|portB|tcp/udp – Rediect port A của IPx sang port B của IPy với tcp hoặc udp.

– Ví dụ 1 :

Redirect 112.213.89.3 đến 112.213.89.4, tất cả các port TCP :

112.213.89.3|*|112.213.89.4|*|tcp

– Ví dụ 2 :

Redirect 112.213.89.3 port 25 đến 112.213.89.4 port 25, giao thức TCP :

112.213.89.3|25|112.213.89.4|25|tcp

2. Cấu hình redirect port này sang port khác :

# REDIRECT (redirect từ port này sang port khác):
# IPx|portA|*|portB|tcp/udp – Đến IPx đến portA redirects sang portB
# *|portA|*|portB|tcp/udp – Đến portA redirects sang portB

– Ví dụ 3 :

Redirect port 8080 đến port 443 tất cả IP với giao thức TCP :

*|8080|*|443|tcp

– Ví dụ 4 :

Redirect 112.213.89.3:8080 đến 112.213.89.4:443, giao thức TCP :

112.213.89.3|8080|112.213.89.4|443|tcp

II. Tổng kết :

Các bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn để cấu hình redirect port trên CSF, ngoài ra có thể sử dụng proxy để chuyển hướng port trên webserver.

Trong quá trình Update DirectAdmin nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý

Xem thêm các hướng dẫn khác về Directadmin tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version