Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình softphone Phonerlite trên PC

Hướng dẫn cấu hình softphone Phonerlite trên PC

http://phonerlite.de/download_en.htm

Sau khi tải về ta chạy file Setup

Chọn “I accept the agreement” → Next

Chọn Next (hoặc Browse … nếu muốn thay đổi đường dẫn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Next

Chọn “Create a desktop shortcut” nếu muốn tạo biểu tượng khởi động ứng dụng ở desktop → Next

Chọn Install

Chọn Finish → Ứng dụng sẽ khởi động

Truy cập trang quản trị tổng đài ảo để lấy thông tin số nội bộ

https://crm.pavietnam.vn/auth/login

Nhập IP tổng đài ảo ở mục “Proxy/Registra” và “Realm/Domain” → chọn mũi tên xanh

User name: Nhập số nội bộ

Password: Mật khẩu số nội bộ

Authentication Name: Nhập số nội bộ

Chọn mũi tên xanh

Chọn mũi tên xanh

Chọn Tick

Kiểm tra trạng thái “registed” là đã đăng nhập thành công

Nếu chưa đăng nhập thành công: Chọn “Options” → “Configuation” → “Delete”

Chọn “Options” → “Configuation” → “New” và thao tác lại

Rate this post
Exit mobile version