Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS trên Apache

Hiện nay nhu cầu sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website đang khá phổ biến do Google đã tăng thêm trọng số ranking cho những site này. Sau khi cài đặt SSL thành công, làm thế nào để redirect tất cả link từ HTTP sang HTTPS trên Apache

 

Mở file .htaccess và tìm đoạn sau:

RewriteEngine On

Nếu không tìm thấy đoạn trên, bạn cần thêm vào file cấu hình. Sau đó, thêm vào đoạn sau đây ngay phía sau:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+..+.cpaneldcv$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/.well-known/pki-validation/[A-F0-9]{32}.txt(?: Comodo DCV)?$
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 

Trường hợp wwebsite của quý khách phát triển từ mã nguồn WordPress, quý khách vui lòng tham khảo tại

Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress

Trường hợp website của quý khách phát triển từ mã nguồn CodeIgniter, trong .htaccess bổ sung dòng

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Đồng thời trong file  application/config/config.php khai báo lại $config[‘base_url’] 

vd web bạn có domain là tongdai.cloud thì bạn sửa lại thành
$config['base_url'] = "https://tongdai.cloud";
 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version