Hướng dẫn cấu hình Virtual Host trên XAMPP

  • Tuesday 22/03/2022

1. Virtual Host là gì?

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo Virtual Host trên XAMPP với các bạn còn lạ lẫm về Vhost trên Windows.

2. Cầu hình Virtual Host trên XAMPP

Các bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt XAMPP trên window tại đây.

Mặc định ổ cài đặt sẽ là C:\ . Sau khi cài đặt hoàn tất các bạn mở file C:/xampp/apache/conf/httpd.conf và tìm đến dòng Virtual hosts.

 

Nếu thấy có dấu # ở đầu dòng thì bạn cần xóa bỏ dấu #. Mục đích là để load config từ file D:/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf vào file httpd.conf.

 

Tiếp đến bạn mở file D:/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf và copy/paste đoạn code bên dưới vào.

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@pavietnam.vn
DocumentRoot “C:/xampp/htdocs/”
ServerName pavietnam.vn
ErrorLog “logs/error.log”
CustomLog “logs/access.log” common
<Directory “C:/xampp/htdocs/”>

Options FollowSymLinks
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Require all granted
Allow from all

</Directory>

</VirtualHost>


Chú thích:

<VirtualHost></VirtualHost>: Đây là cặp thẻ báo hiệu mở đầu và kết thúc của một khai báo về Vhost.
ServerAdmin: khi có lỗi xảy ra, sẽ gửi thông báo về email quản trị.
DocumentRoot: thư mục chưa code website
ServerName: tên miền ảo mà bạn cần cấu hình
ErrorLog: log ghi nhận lỗi
CustomLog: log ghi nhận truy cập

<Directory></Directory>: đây là cặp thẻ dùng để cấp quyền truy cập cho thư mục /htdocs, nếu thư mục không được cấp quyền sẽ gặp lỗi 403 Forbidden khi các bạn cố truy cập.
Options FollowSymLinks: Option này cho phép bạn truy cập theo symbolic link (giống như shortcut trong windows).
AllowOverride All: cho phép bạn overwrite các config bằng file .htaccess.
DirectoryIndex index.php: mặc định khi bạn truy cập vào thư mục thì file index.php sẽ được gọi đầu tiên.
Require all granted: cho phép tất cả các máy khác được truy cập vào thư mục đang được cấu hình. Chú ý: từ phiên bản 2.2 trở về trước thì Apache sử dụng Allow from all để thay thế cho Require all granted

Tiếp đến các bạn khởi động lại Apache bằng cách mở phần mềm XAMPP Control Panel, nếu Apache đang running thì các bạn stop và start lại, còn nếu đang ở chế độ tắt thì các bạn chỉ cần start là được.

Như vậy các bạn đã cấu hình xong Virtual Host trên XAMPP, việc còn lại là trỏ tên miền về IP server để kiểm tra website.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn trỏ tên miền trên file hosts của window tại đây.

Chúc các bạn thành công.

_____________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post