Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn chỉnh Time and date trên các điện thoại Yealink

Cấu hình trực tiếp trên giao diện điện thoại Yealink

Menu -> Setting-> Basic Setting -> time and date -> SNTP Setting

Chỉnh múi giờ qua +7 Thailand(Bangkok)

Cấu hình trên giao diện web

Đầu tiên bạn phải login vào được giao diện web

Sau đó chọn tab Setting

Ở Tab Setting -> chọn thẻ Time and date

Ở phần Primary Sever và Secondary sever thay bằng asia.pool.ntp.org

Rate this post
Exit mobile version