Hướng dẫn đăng nhập vào phpMyAdmin và import/export database trên DirectAdmin

  • Thursday 30/01/2020

Người dùng có thể sử dụng chức năng có sẵn trên control DirectAdmin với quyền User Level để đăng nhập vào phpMyAdmin thực hiện import/export database.

  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin
    Bước 1: Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Advanced Future → chọn phpMyAdmin.

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập.

Lưu ý:  trường hợp nếu quên mật khẩu đăng nhập thì có thể đổi mật khẩu của user database.
Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Your Account → chọn MySQL Management.

Click vào database cần thay đổi mật khẩu.

Click vào “modify password”.

Điền mật khẩu với và Click “Save” để lưu lại.

2. Import/export database

  • Import database

Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Import.

Click “Choose File” để upload file database (.sql) lên và nhấn “Go” để import database.

  • Export database

Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Export sau đó nhấn Go để export database.