Hướng dẫn di chuyển dữ liệu Email bằng Microsoft Outlook

  • Tuesday 08/09/2020

Để chuyển email từ email về email mới quý khách cần làm các bước sau.

Bước 1: Cài đặt địa chỉ email .

Nếu địa chỉ email chưa được thiết lập vào phần mềm Outlook, hãy cài vào Outlook với giao thức IMAP.

Nếu địa chỉ email đã được cài đặt, bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Cài đặt địa chỉ email mới.

Bạn cần phải khởi tạo tài khoản email mới

Lưu ý 1: Để đảm bảo rằng thiếp lập cấu hình một cách chính xác.

Lưu ý 2: Đảm bảo tài khoản email được cài đặt theo giao thức IMAP trên phần mềm Outlook.

Sau khi cài đặt hoàn tất, địa chỉ email và địa chỉ email mới sẽ xuất hiện như hình ảnh bên dưới.


Bước 3: Chuyển email từ sang mới

Để di chuyển dữ liệu email, chúng ta sẽ thao tác kéo thả (drag-n-drop) từ thư mục địa chỉ cũ vào thư mục địa chỉ mới.

Khi thanh trạng thái hoàn tất việc đồng bộ hóa (synchronizing), dữ liệu đã được di chuyển về địa chỉ mới .