Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đổi port mail gửi / nhận trên Outlook

Hướng dẫn đổi port mail gửi / nhận trên outlook

1. Cách thực hiện

Bài viết này hướng dẫn chúng ta đổi port mail gửi / nhận trên outlook

Để thay đổi port gửi / nhận trên outlook chúng ta vào File > Account Setting

 

Sau đó chọn email cần thay đổi > Change..

Tại của sổ khai báo thông tin tài khoản email > More Setting > Advanced

Tại tab Advanced sẽ có phần port :

Incoming server (POP3, IMAP)Port nhận mail

Outgoing server (SMTP) Port gửi mail

Chúng ta có thể thay đổi port tại phần này khi cần thiết .

 

2. Thông tin các port

Giao thức POP3 : 110 (none SSL), 995 (SSL)

Giao thức IMAP : 143 (none SSL) , 993 (SSL)

SMTP : 25, 587 (none SSL), 465 (SSL)

 

========

Xem thêm các vài viết mail khác về Email Server Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Rate this post
Exit mobile version