Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

  • Saturday 01/02/2020
 
Để enable Exif trên directadmin đầu tiền bạn cần SSH vào server. Sau đó cd vào đường dẫn dưới đây

cd /usr/local/directadmin/custombuild

1. Enable Exif dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2

mkdir -p custom/ap2

Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5.

cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5.

2. Enable Exif dùng PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp

mkdir -p custom/suphp

Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5.

cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5.

Thêm vào cuối list “–enable-exif”. Nhớ cuối mỗi dòng thêm ký tự “\”

Đây là file mẫu của mình

#!/bin/sh

./configure \

–with-apxs2 \

–with-config-file-scan-dir=/usr/local/lib/php.conf.d \

–with-curl=/usr/local/lib \

–with-gd \

–enable-gd-native-ttf \

–with-gettext \

–with-jpeg-dir=/usr/local/lib \

–with-freetype-dir=/usr/local/lib \

–with-libxml-dir=/usr/local/lib \

–with-kerberos \

–with-openssl \

–with-mcrypt \

–with-mhash \

–with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock \

–with-mysqli=mysqlnd \

–with-pcre-regex=/usr/local \

–with-pdo-mysql=mysqlnd \

–with-pear \

–with-png-dir=/usr/local/lib \

–with-xsl \

–with-zlib \

–with-zlib-dir=/usr/local/lib \

–enable-zip \

–with-iconv=/usr/local \

–enable-bcmath \

–enable-calendar \

–enable-ftp \

–enable-sockets \

–enable-soap \

–enable-mbstring \

–with-icu-dir=/usr/local/icu \

–enable-intl \

–enable-exif

Cuối cùng chạy lệnh

./build php n

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post