Hướng dẫn Export SSL certificate định dạng PEM sang file PFX

  • Tuesday 21/05/2019

Export certificate sang file PFX

 

Truy cập link: https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

 

Tại mục: Certificate Conversion Options

 

Certificate File to Convert Choose File => Chọn file certificate do phía SSL gửi (thường dó dạng tenmien.crt)

 

File cerificate có dạng:

—–BEGIN CERTIFICATE—–

—–END CERTIFICATE—–

 

Private Key File Choose File => Lấy nội dung private key lúc sinh CSR lưu lại với định dạng tenmien.key sau đó chọn tại mục này

 

File Private key có dạng:

—–BEGIN PRIVATE KEY—–

—–END PRIVATE KEY—–

 

Chain Certificate File (optional) Choose File => bỏ qua 

 

Chain Certificate File 2 (optional) Choose File => bỏ qua

 

Type of Current Certificate => standard PEM

 

Detected type from file extension

 

Type To Convert To => PFX/PKCS#12 

 

PFX Password => có thể nhập hoặc không (nếu IIS 6 thì cần nhập pass để dùng khi import)

 

=> Nhấp chọn Convert Certificate để bắt đầu convert.

 

 

Sau khi convert xong thì sẽ có file pfx được tải về, upload file pfx này lên server sau đó mở IIS để import 

 

IIS > chọn server > SSL certificate > Import > chọn file pfx (nhập password nếu trước đó có đặt)