Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

Trường hợp quý khách gặp tình trạng không start được Apache httpd, check error log của Apache thì báo lỗi No space left on device.

tail -100 /var/log/httpd/error_log

[Wed Feb 12 07:54:16 2017] [emerg] (28)No space left on device: Couldn't create accept lock (/var/log/httpd/accept.lock.67448) (5)

Quý khách thao tác như sau để khắc phục.

Bước 1: Thực hiện lệnh

ipcs -s

------ Semaphore Arrays --------
key        semid      owner      perms      nsems     
0x00000000 0          root       600        1         
0x00000000 32769      root       600        1         
0x00000000 688259074  apache     600        1         
0x00000000 1016266755 apache     600        1         
0x00000000 1245642756 apache     600        1         
0x00000000 2141913093 apache     600        1         
0x00000000 675250182  apache     600        1         
0x00000000 2071134215 apache     600        1         
0x00000000 298418184  apache     600        1         
0x00000000 800620553  apache     600        1         
0x00000000 1130954762 apache     600        1         
0x00000000 1162510347 apache     600        1         
0x00000000 1461288972 apache     600        1         
 

Bước 2: Nếu hình trên xuất hiện nhiều record, thao tác lệnh sau để xóa

for i in `ipcs -s | awk '/apache/ {print $2}'`; do (ipcrm -s $i); done

Bước 3: Thêm các giá trị sau vào kernel để chắc chắn tình trạng này không diễn ra nữa.

echo "kernel.msgmni = 1024" >> /etc/sysctl.conf

echo "kernel.sem = 250 256000 32 1024" >>  /etc/sysctl.conf

Bước 4: Thực hiện lệnh sau để lưu thay đổi.

sysctl -p

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version