Hướng dẫn khai báo thông tin CSR bằng tiếng Việt.

  • Friday 26/05/2017

Trong 1 số trường hợp, quý khách cần khai báo thông tin tên công ty, thành phố và quận, huyện bằng tên tiếng Việt, phục vụ cho mục đích đăng kí dịch vụ SSL bình thường hoặc SSL EV cho doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện điều này.

Bước 1: SSH vào Server Linux, tiến hành sinh Private Key cho domain.

#cd /root

#openssl genrsa -out demopa.key 2048

Bước 2: Sinh CSR tiếng Việt từ key mới sinh ra.

Lưu ý: nhập tiếng Việt ra ngoài file notepad hoặc world, rồi copy vào các thông tin CSR.

[root@mail ~]# openssl req -new -utf8 -key demopa.key -out demopa.csr

—–

Country Name (2 letter code) [XX]:VN

State or Province Name (full name) []:VN

Locality Name (eg, city) [Default City]:Hồ Chí Minh

Organization Name (eg, company) [Default Company Lt Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P.A Việt Nam

Organizational Unit Name (eg, section) []:Phòng Kỹ Thuật

Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []:demopavietnam.net

Email Address []:admin@demopavietnam.net

Sau khi hoàn tất, #cat demopa.csr và kiểm tra lại với https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html xem đã chính xác chưa. Nếu đã chính xác, dùng nội dung CSR này gửi đến cho PAVIETNAM để được đăng kí SSL theo thông tin này.

Nếu có khó khăn trong thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.