Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn kiểm tra mức dùng inodes trên server Linux

Thông số inodes này rất quan trọng trong hệ điều hành Linux , thông số này được hiểu là số lượng file và tập tin được chứa trên ổ cứng và thông số này sẽ được giới hạn tùy vào từng hệ thống cụ thể.

Trong một số trường hợp, các dịch vụ báo lỗi , no space left on device…. ,do không còn không gian để chứa các file, tập tin liên quan, thực hiện kiểm tra dung lượng ổ cứng bằng lệnh df -h thấy dung lượng ổ cứng vẫn còn trống .

Với trường hợp này, sẽ cần lưu ý kiểm tra thông số inode , bằng lệnh df -i

Inodes : là mức inodes cho phép được sử dụng .
IUsed : là mức đã sử dụng .
IFree : Là số inodes còn trống
IUse% : Là số lượng Inodes sử dụng tính theo %

Cột IUSER% hiện thông số 100% , điều này có nghĩa số lượng file tập tin được phép lưu trữ đã đạt giới hạn tối đa cho phép . Chúng ta cần phải kiểm tra và xóa bớt các file không cần thiết để không ảnh hưởng đến server .

Bạn có thể dùng lệnh sau kiểm tra chi tiết số lượng file đến chiếm nhiều ở thư mục nào và xóa bớt .

find / -xdev -printf ‘%h\n’ | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Kết quả sẽ hiển thị như dưới . Số ở đầu tức là số lượng file , folder có ở phía trong tron đường dẫn .

4.5/5 - (201 bình chọn)
Exit mobile version