Hướng dẫn kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

  • Wednesday 04/01/2023

Dưới đây là các cách Hướng dẫn kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

Hướng dẫn kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động

Cách 1: Kiểm tra tập tin /etc/services

Kiểm tra tập tin /etc/services bằng lệnh sau

cat /etc/services | grep xxx (xxx = số cổng kết nối (port))

Nếu sau khi gõ lệnh mà không có gì xảy ra nghĩa là không có cổng kết nối (port) nào được cấu hình phù hợp với số cổng kết nối (port) mà bạn định kiểm tra.

Ví dụ cổng kết nối (port) SSH/22 có thể nhìn thấy như sau:

Hướng dẫn kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

Cách 2 : Sử dụng lệnh netstat

Sử dụng lệnh netstat hiển thị số kết nối mạng, bảng định tuyến, thống kê các giao tiếp..vv.

# netstat -nan | grep 22
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 7110/sshd

Nếu trên màn hình hiển thị LISTEN, nghĩa là cổng kết nối (port) cần kiểm tra đang mở.

Cách 3: Dùng lệnh lsof

Dùng lệnh lsof – liệt kê các tập tin đang mở.

# lsof -i -n -P|grep 631
cupsd 17934 lp 0u IPv4 56540196 TCP *:631 (LISTEN)
cupsd 17934 lp 2u IPv4 56540197 UDP *:631

Cách 4: Dùng lệnh nmap

Dùng lệnh nmap – Công cụ kiểm tra mạng và rà soát bảo mật

Hướng dẫn kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

Nếu màn hình hiển thị tương tự như trên nghĩa là dịch vụ SSH đang chạy trên cổng kết nối (port) 22.

Cách 5: Dùng lệnh telnet

Dùng lệnh telnet – giao tiếp người dùng với giao thức TELNET.

# telnet 192.168.1.2 22
Trying 192.168.1.2…
Connected to 192.168.1.2.
Escape character is ‘^]’.
SSH-1.99-OpenSSH_4.2

Nếu màn hình hiển thị như trên nghĩa là cổng kết nối (port) dịch vụ SSH là 22 đang mở.

# telnet 192.168.1.2 122
Trying 192.168.1.2…
telnet: connect to address 192.168.1.2: Connection refused

Nếu màn hình hiển thị như trên nghĩa là cổng kết nối (port) 122 đang đóng.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post