Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (bc26) trên phần mềm htkk

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (bc26) trên phần mềm htkk

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

(mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

– Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/Tt-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

• Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

– Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

– Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hóa đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, hủy và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

* Tham khảo :Điều 27 Chương IV, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014

CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN THEO QUÝ NHƯ SAU:

Bước 1: vào phần mềm HTKK 3.3.1

Bước 2: Chọn loại tờ khai: -> Hoá đơn -> Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC)

 Chọn tờ khai theo quý: -> đồng ý

VD: chọn quý I năm 2015

Bước 3: Kê khai

– Trên báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: kê khai các thông tin liên quan trực tiếp đến việc sử dụng hoá đơn trong quý của Doanh nghiệp:

 Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn muốn báo cáo

VD: Nếu DN sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”

 

 Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập (Vì khi bạn chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm sẽ tự động nhảy.

 Chi tiêu 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN

VD: 01GTKT3/001
 Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN đang sử dụng

VD: DM/12P

 Cột Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ:

 Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

 Chỉ tiêu 5 (Tổng số): Không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

 Chỉ tiêu 6, 7 (Số tồn đầu kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số

VD: Đầu kỳ DN bạn tồn 40 số hóa đơn. Số đầu tiên là 0000011 đến 0000050. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [6] : 0000011 . Chỉ tiêu [7] 0000050

 Chỉ tiêu 8, 9 (Số mua/ phát hành trong kỳ): Từ số – Đến số: Nhập dạng số.

VD: Trong quý 1/2015 DN thông báo phát hành 50 số hoá đơn. Số đầu tiên là 0000051 đến 0000100. Thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [8] : 0000051 . Chỉ tiêu [9]: 0000100

 Cột sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ:

 Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật (Không phải nhập).

 Chỉ tiêu 13: Số lượng đã sử dụng: Trong kỳ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nhập vào.

 Chú ý: Đây là tổng số các hoá đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn xoá bỏ, mất, hủy)

VD: Trong quý 1/2015 các bạn sử dụng tổng cộng 22 hóa đơn, nhưng trong đó 2 hóa đơn viết sai phải gạch bỏ thì nhập vào Chỉ tiêu này: 20.

 Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Không phải nhập.

 Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số:  nhập “Số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và các số này phải nằm trong khoảng chỉ tiêu {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau.

VD: Trong quý 1/2015 viết sai hoá đơn số 0000015 và 0000020 và phải lập biên bản thu hồi hoá đơn đó. Thì nhấp vào Chỉ tiêu [15] (Xoá bỏ): 0000015;0000020

a. Nếu trong kỳ xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì phải viết dấu CHẤM PHẨY (;) vào giữa các số.

VD: 15;20 hoặc 0000015;0000020 (Trong kỳ có xóa 2 số hóa đơn này)

b. Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu TRỪ (-)

– VD: 51-100 (50 số)

 Chú ý: Các bạn cần phân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ

 HỦY: là những HĐ mà in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không dùng nữa phải hủy (yêu cầu có biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

      XÓA BỎ: là hoá đơn viết sai gạch chéo 3 liên, hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi. (Hóa đơn viết sai không được hủy chỉ có thể lập biên bản thu hồi hoặc lập biên bản điều chỉnh)

 Tồn cuối kỳ:

 Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động cập nhật.

 ——————————

– Người lập biểu: Nhập kiểu text

– Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

 Sau đó các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo .

 Sau khi đã lập thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan thuế.

 Ví dụ: Công ty CP sản xuất và thương mại Đức Minh trong quý 1 năm 2015:

 Tồn đầu kỳ: từ số hoá đơn 0000011 đến số 0000050

 Phát hành trong kỳ: từ số 0000051- 0000100

 Số hoá đơn xoá bỏ trong kỳ: 0000015;0000020

Thì cách kê khai như sau:

Hạn nộp

• Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

• Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7

• Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

• Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

 

Để biết thêm nhiều thông tin khuyến mãi về hóa đơn điện tử, các bạn có thể vào tham khảo chi tiết link sau https://hoadon.cloud/vn/tin-uu-dai/

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng hóa đơn với link sau: https://kb.pavietnam.vn/category/hoa-don-dien-tu/huong-dan-su-dung

Rate this post
Exit mobile version