Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Admin xenforo

 • Sunday 29/03/2020

Để reset password admin bạn phải có quyền quản lý trong phpMyAdmin, cách phục hồi mật khẩu như sau:

 • Các bạn đăng nhập vào phpMyAdmin
 • Chọn database của diễn đàn xenforo, chuyển qua tab SQL, sau đó chạy đoạn SQL sau là xong
UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
  CONCAT(
    CONCAT(
      CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('newpassword'), SHA1('salt')))),
      CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
    ),
    '";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
  ),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;

Sau khi reset password của bạn là “newpassword” bạn cũng có thể thấy trong code và đổi lại theo ý mình.

Thực chất của dòng lệnh này là update password của user có ID = 1 (admin mặc định) về giá trị do ta chọn. Bạn có thể áp dụng với các thành viên khác có trong diễn đàn bằng ID của thành viên đó