Hướng dẫn mở tạm dịch vụ hosting/ mail/ IP/… đang bị khóa do chưa có hồ sơ sử dụng

  • Thursday 03/12/2020

Dịch vụ đăng ký quý khách bổ sung hồ sơ. Trường hợp quý khách chưa kịp hoàn tất hồ sơ khi dịch vụ tạm ngưng. Quý khách xin mở tạm dịch vu.

  • Chỉ mở tối đa 2 lần cho từng dịch vụ.  
  • Sau 48 giờ nếu quý khách chưa cập nhật hồ sơ, dịch vụ sẽ bị suspend.

CÁCH THỰC HIỆN UNSUSPEND

BƯỚC 1: Login vào https://support.pavietnam.vn/

-> tại menu “Hợp đồng/ bản khai”

-> chọn “Dịch vụ bị suspend”

BƯỚC 2: Tại DANH SÁCH dịch vụ cần mở tạm, click chọn “Xin Unsuspend”