Hướng dẫn mount HDD Backup trên server Linux

 • Tuesday 11/02/2020
 • Hướng dẫn này bạn phải làm thật cẩn thận và chú ý là không dùng lệnh “fdisk /dev/sda” hay “fdisk /dev/hda” vì bạn sẽ edit main và boot partition dẫn đến mất dữ liệu.
 • Chạy lệnh fdisk để xem những ổ cứng đang hiện hữu trên server

  fdisk -l

Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80000000000 bytes255 heads, 63 sectors/track, 9726 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hda2 14 268 2048287+ 82 Linux swap
/dev/hda3 269 9726 75971385 83 Linux

Disk /dev/hdc: 80.0 GB, 80000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9726 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 • Chúng ta thấy 1 ổ cứng là hda và 1 ổ cứng là hdc. hda là main boot drive. chúng ta cần format ổ cứng còn lại.

  fdisk /dev/hdc
 • press “n” for new partion
  -press “p” for primary partition
  -press “1” for the first partition
  -press enter for the first AND last cylinders. This will make it automatically use the entire disk
  -press “w” for write out to save what you have done


  mkfs.ext4 /dev/hdc1
 • Bây giờ ta mount ổ cứng này vào ổ backup
  mkdir /backup
  pico -w /etc/fstab
 • Chèn thêm dòng bên dưới
  /dev/hdc1 /backup ext4 defaults 1 1
 • Mount ổ cứng với thư mục backup
  mount /dev/hdc1 /backup
 • Note : tùy theo Bios thiết lập mà khi chạy
 • fdisk -l sẽ là hda (IDE) hay sda(SATA)
  Trong 1 số trường hợp do gắn sai port ổ main partion và boot có thể không là hda hay sda. Cho nên trước khi format ổ cứng cần mount thử trước xem, nếu mount được thì có thể ổ này là ở main partion có dữ liệu.