Hướng dẫn nén, giải nén dữ liệu trên *nix

  • Friday 03/03/2017

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

1. Định dạng gz

1.1 Nén:
#gzip [tên file]
 
1.2 Giải nén:
#gunzip [tên file]
 
2. Định dạng tar

2.1 Nén:
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …
 
2.2 Giải nén:
#tar -xvf [file.tar]
 
3. Định dạng zip
 
3.1 Nén một thư mục, sử dụng:
#zip -r folder.zip folder

3.2 Giải nén, sử dụng:
#unzip file.zip
 
4. Định dạng tar.gz
 
4.1 Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
#tar -zcf folder.tar.gz folder

4.2 Giải nén, sử dụng:
#tar -zxvf file.tar.gz
 
5. Định dạng tar.bz2
 
5.1 Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
#tar -jcf folder.tar.bz2 folder

5.2 Giải nén, sử dụng:
#tar -jxvf file.tar.bz2

Sử dụng lệnh #man [định dạng tương ứng] để biết rõ thêm các options khác.
Rate this post