Hướng dẫn nhanh sử dụng webadmin Email Pro

  • Monday 02/11/2020

Hướng dẫn tạo Email

Đăng nhập vào trang quản lý mà hệ thông gửi tới email đăng ký dịch vụ

Sau khi đăng nhập thành công, bạn click vào mục User như hình dưới

 

Hướng dẫn cấu hình whitelist/blacklist

 

Hướng dẫn cấu hình catch all email

Catchall là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain  a.net.vn và email là myname@a.net.vn nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ miname@a.net.vn

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy bạn cấu hình, chẳng hạn như catchall@a.net.vn

 

Hướng dẫn cấu hình BCC (theo dõi nội dung gửi nhận của nhân viên)

Mọi mail được gửi và nhận từ domain a.net.vn sẽ  copy hay BCC 1 bản cho admin@a.net.vn mà email trong domain a.net.vn không biết

Cấu hình email alias

Mail Aliases Cho phép người dùng có thể sử dụng một email được tạo ra (không phải  user) nhận thư gửi từ bên ngoài nhưng các email nhận về sẽ nằm trong folder của email được chính.

vd hình dưới khi email bên ngoài gửi tới email vuminhduc@a.net.vn  thì email nhận được sẽ minh@a.net.vn

bắt buộc email nhận phải cùng domain a.net.vn

Hướng dẫn cấu hình Email chuyển tiếp (Forwarder Email)

vd bạn muốn cấu hình chuyển tiếp email minhduc@a.net.vn sang mail ducminh@gmail.com

Hướng dẫn tạo Mailing list

Mailing List là tính năng cho phép người dùng có thể gửi mail với cùng một nội dung đến nhiều người cùng lúc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mailing List và Mail Group là List owners có thể thêm thành viên có email bên ngoài hệ thống vào danh sách và người dùng trở thành thành viên bằng cách subcribe danh sách qua email Invitation.

Sau khi click vào nút Add là tạo thành công mailing list, Tiếp tạo cần thêm thanh viên vào mailing list

Lưu ý không check vào “Send email to new members for subscription confirm” nếu muốn thêm thành viên mà không cần thành viên đó xác nhận

 

Thêm người owner (người sở hữu) chịu trách nhiệm cấu hình, duy trì và quản lý danh sách (thêm /xóa thành viên)

và Moderator ( có thể quản lý subcription và posting trong nhóm.)