Hướng dẫn phân quyền thư mục và file trên giao diện DirectAdmin

  • Sunday 17/10/2021

Chúng tôi xin nhắc lại cấu trúc phân quyền thư mục và file trên linux sau:

Ứng với mỗi quyền sẽ ứng với mỗi số như sau:

4 – Read (r): Với file thì có thể xem được, với thư mục thì có thể show các thành phần trong đó.

2 – Write (w): Với file thì có thể chỉnh sửa nội dung file, thư mục sẽ thêm, bớt, xóa file

1 – Execute (x): Có quyền thực thư với file, quyền truy cập với thư mục ( lệnh cd phải có quyền này mới sử dụng được)

Với 1 file/foder sẽ có 3 đối tượng sử dụng: 

O ( owner): là chủ sở hữu của file thư mục, khi mới tạo mặc định sẽ là account tạo file

G ( group): là 1 hoặc 1 nhóm account, khi mới tạo mặc định sẽ là account tạo file

U ( user other) : là không thuộc 2 nhóm trên.

Ví dụ với quyền 711 tương ứng với các số trên các quyền như sau:

7: nằm ở đối tượng O với tất cả các quyền Read + Write + Execute ( 4 + 2 + 1)

1: nằm ở đối tượng G với quyền thực thi Execute (1)

1: nằm ở đối tượng U với quyền thực thi Execute (1)

Để phân quyền thư mục hoặc file ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào directadmin. Sau đó chọn file manager để vào quản lý tập tin của hosting

 

Bước 2: Bạn chọn thư mục hoặc file cần phân quyền. Ở ví dụ này chúng tôi chọn thư mục setquyen là thư mục cần phân quyền 777. Hiện quyền của thư mục này đang là 755. Sau khi chọn thư mục cần phân quyền bạn nhập quyền vào mục with selected và nhấp vào nút “Set permission” để set quyền cho thư mục đã chọn. Trường hợp bạn cần phân quyền thư mục cho tất cả các thư mục và file con trong thư mục đã chọn. Khi đó bạn cần phải check vào checkbox :”Recursive”.

 

Bước cuối: Bạn kiểm tra lại thư mục đã cập nhật quyền mới set là bạn đã phân quyền thành công.

 

Bạn có thể tham khảo phân quyền folder và file theo các cách khác nhau tại link sau:

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-chmod-file-va-folder-tren-hosting-linux.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post