Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn phân quyền user quản lý lịch sử cuộc gọi từng số nội bộ trên tổng đài

Hướng dẫn phân quyền user quản lý lịch sử cuộc gọi và nghe lại file ghi âm từng số nội bộ trên tổng đài.

Bạn có nhiều chi nhánh hoặc nhiều phòng ban khác nhau. Bạn muốn cấp quyền cho user chỉ được phép xem thông tin lịch sử cuộc gọi và nghe lại file ghi âm của từng nhân viên phòng ban đó. Sau đây là các bước cấu hình trên tổng đài.

Bước 1: Tạo phòng ban và các số nội bộ tương ứng trong phòng ban.

Ví dụ: Tạo phòng ban “Phong Kinh Doanh” bao gồm các số nội bộ 111, 112, 113, 114

Vào trang https://crm.pavietnam.vn → Chọn menu “Quản lý tài khoản” → chọn “Quản lý phòng ban” tại liên kết sau https://crm.pavietnam.vn/account/department

Tại mục:

+ Tên phòng ban: Phong Kinh Doanh

+ Trạng thái phòng ban: tích chọn

+ Đầu số thuộc phòng ban: chọn các số 111, 112, 113, 114

Bước 2: Tạo user quản lý phòng ban.

Ví dụ: Tạo user: phongkinhdoanh-90xx (90xx là 4 số cuối của tài khoản chính của Quý khách)

Vào trang https://crm.pavietnam.vn → Chọn menu “Quản lý tài khoản” → chọn “Quản lý người dùng” tại liên kết sau https://crm.pavietnam.vn/account/user

Tại mục:

+ Tên tài khoản: phongkinhdoanh-90xx

+ Mật khẩu: nhập mật khẩu

+ Phòng ban: Chọn “phong kinh doanh”

+ Tổng đài ảo: Chọn “Phong Kinh Doanh” như hình.

Bước 3: Đăng nhập với user phongkinhdoanh-90xx sau đó vào menu Thống kê để xem thông tin, tại liên kết sau https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/statistic/call_log

Tại mục:

+ Thời gian: Nhập khoảng thời gian để xem lại thông tin thống kê của các số 111, 112, 113, 114

Rate this post
Exit mobile version