Hướng dẫn Quản lý bài viết

  • Thursday 28/10/2021

Bài viết sẽ hướng dẫn Quý khách tìm hiểu các tính năng của menu Quản lý bài viết như tạo chủ đề, tạo bài viết và quản lý các bài viết liên quan từng chủ đề của bài viết.

Video: Hướng dẫn quản lý bài viết tin tức

I. Quản lý Chủ đề (danh mục) bài viết

Giao diện quản lý bài viết

1. Tạo chủ đề bài viết

Quý khách chọn Quản lý bài viết > Chủ đề ; sau đó chọn nút Thêm mới.

Các ô Tiêu đề (1)Đường dẫn (3) là bắt buộc, có dấu sao màu đỏ (*); Quý khách có thể chọn Tạo đường dẫn để tạo ra đường dẫn dựa theo tên Tiêu đề đã điền.

Tính năng của các thành phần khác:

Mô tả trang (2): một số giao diện có thiết kế hiển thị mô tả trên trang danh mục tương ứng, Quý khách sẽ điền dữ liệu vào để hiển thị. Trình soạn thảo bài viết cho phép Quý khách điều chỉnh kích thước chữ, kiểu chữ, chèn ảnh, iframe, định dạng tiêu đề bài viết, v.v… giúp mô tả danh mục được phong phú.

Ảnh (4): dùng làm ảnh đại diện của danh mục tin tức. Các hình ảnh này sẽ thể hiện trên website tùy vào thiết kế của giao diện, đó có thể là danh sách danh mục tin tức, ảnh đại diện cho menu danh mục tin tức, v.v… Quý khách chọn vào chọn ảnh, sau đó mở đến ảnh cần chèn, Quý khách nhấp đúp vào ảnh để chèn vào.

Chọn ảnh làm đại diện danh mục tin tức

Chủ đề (5): nếu Quý khách muốn cho chủ đề này thành chủ đề con của 1 chủ đề khác, Quý khách sẽ xổ xuống chọn vào tên chủ đề muốn làm chủ đề cha.

Hiển thị (6): nếu Quý khách đang soạn thảo mà chưa hoàn tất cần lưu tạm và không cho hiển thị trên website Quý khách có thể tắt hiển thị chủ đề.

Tiêu biểu (6): ở giao diện sẽ có cấu hình hiển thị dữ liệu theo chủ đề bài viết có đánh dấu tiêu biểu, cho Quý khách phân loại dữ liệu hiển thị.

Hiển thị menu (6): dùng để bật tắt hiển thị chủ đề khi xổ menu loại Bài viết, chỉ áp dụng tại menu ngang website.

Hoặc nếu Quý khách tạo nhiều menu loại Bài viết từ các chủ đề cấp 1, khi bỏ đánh dấu sẽ ẩn 1 menu Bài viết.

Tags (7): dùng làm từ khóa tìm kiếm trên website, các từ khóa sẽ điền dấu phẩy (,) để phân cách giữa 2 từ khóa.

Tùy chỉnh SEO (8): dùng để điền dữ liệu riêng cho SEO tách riêng với 3 ô Tiêu đề, Mô tả trang, Tags phía trên dùng cho hiển thị website. Tùy chỉnh SEO giúp Quý khách tối ưu nội dung với công cụ tìm kiếm của Google.

Sau khi đã điền các dữ liệu Quý khách chọn nút Lưu dữ liệu màu xanh dương để tạo chủ đề.

2. Quản lý Danh sách chủ đề bài viết

Có 6 cột: STT ; Tiêu đề ; Tiêu biểu ; Hiển thị menu ; Hiển thịTác vụ

STT (1): dùng để sắp xếp các chủ đề bài viết, khi tạo mới số điền sẽ là số thứ tự lớn nhất của chủ đề trong danh sách, cộng thêm 1.

Ví dụ: danh sách đang số lớn nhất là 2, khi tạo mới, chủ đề vừa tạo xong sẽ là số 3.

Ở danh sách, số thứ tự lớn nhất sẽ nằm đầu danh sách. Quý khách có thể điền số lại, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng chủ đề vừa thay đổi số thứ tự sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn để lưu cấu hình. Khi STT các danh mục như nhau (do Quý khách tự điều chỉnh) thì thứ tự các chủ để sẽ được sắp xếp theo chủ đề được tạo mới nhất sắp ở đầu danh sách quản lý chủ đề.

Tiêu đề (2): Quý khách chọn vào tên tiêu đề để xem danh sách chủ đề con của chủ đề này, ở cuối tên chủ đề đang là số lượng chủ đề con của chủ đề này.

Tiêu biểu: nếu Quý khách cần thay đổi lại cấu hình tiêu biểu của bài viết này Quý khách sẽ đánh dấu hoặc bỏ ở ô vuông cột này. (3)

Hiển thị menu (4): nếu Quý khách cần thay đổi lại cấu hình hiển thị menu chính của bài viết này Quý khách sẽ đánh dấu hoặc bỏ ở ô vuông cột này.

Hiển thị (5): dùng để bật tắt hiển thị chủ đề trên tất cả các vị trí có gắn chủ đề ở website.

Tác vụ (6): có 3 nút từ trái sang:

+ Cập nhật: dùng để chỉnh sửa lại 1 chủ đề đã tạo.

+ Sao chép: dùng để tạo ra thêm 1 chủ đề mới có nhiều dữ liệu trùng với chủ đề chọn sao chép, chỉ thay đổi một ít ô dữ liệu, mà không cần phải tạo mới, copy các ô trùng dữ liệu từ chủ đề gốc sang.

+ Xóa: dùng để xóa chủ đề đang chọn, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Nếu Quý khách muốn xóa tất cả chủ đề, Quý khách chọn vào ô vuông trên cùng của cột ngoài cùng trái để chọn tất cả, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số chủ đề, Quý khách sẽ đánh dấu vào các chủ đề cần xóa, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

II. Quản lý bài viết

Giao diện quản lý danh sách các bài viết

1. Tạo bài viết

Quý khách chọn Quản lý bài viết > Bài viết ; sau đó chọn nút Thêm mới.

Giao diện tạo/sửa bài viết

Các ô Tiêu đề (1) và Đường dẫn (7) là bắt buộc, có * đỏ ; Quý khách có thể chọn Tạo đường dẫn để tạo ra đường dẫn dựa theo tên Tiêu đề đã điền.

Các thành phần khác:

Mô tả trang (2): một số giao diện có thiết kế hiển thị mô tả ở trang chủ, Quý khách sẽ điền dữ liệu vào để hiển thị. Trình soạn thảo bài viết cho phép Quý khách điều chỉnh kích thước chữ, kiểu chữ, chèn ảnh, iframe, định dạng tiêu đề bài viết, v.v… giúp bài viết phong phú.

Nội dung (3): là nội dung chi tiết hiển thị khi mở xem một bài viết trên website. Trình soạn thảo bài viết cho phép Quý khách điều chỉnh kích thước chữ, kiểu chữ, chèn ảnh, iframe, định dạng tiêu đề bài viết, v.v… giúp bài viết phong phú. Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng các nút định dạng của ô này tại đây.

Đặc điểm (4): dùng để phân loại bài viết lọc theo 1 đặc điểm riêng, đang có 4 đặc điểm là Tin mới ; Tin nổi bật ; Tin đặc biệtTin hot. Tùy vào cấu trúc dữ liệu của giao diện mà ta sẽ sử dụng chúng hoặc không.

Chủ đề hay danh mục của tin tức (5): nếu Quý khách muốn cho bài viết này thuộc chủ đề nào thì Quý khách sẽ xổ xuống chọn vào tên chủ đề muốn làm chủ đề cha. Nếu chọn thuộc 1 chủ đề con thì chủ đề cha cũng sẽ chứa các bài viết thuộc các chủ đề con.

Ngày đăng (hiển thị ngoài website) (6): Quý khách có thể tùy chỉnh được ngày giờ đăng bài viết này, dữ liệu này có gắn ở giao diện website.

Ảnh (8): ảnh sẽ hiển thị tại các danh sách bài viết có cấu hình gắn ảnh đại diện, Quý khách có thể chọn ảnh chèn vào để hiển thị.

Quý khách chọn vào Chọn ảnh, sau đó mở đến ảnh cần chèn, Quý khách nhấp đúp vào ảnh để chèn vào.

Hiển thị: nếu Quý khách đang soạn thảo mà chưa hoàn tất cần lưu tạm và không cho hiển thị trên website Quý khách có thể tắt hiển thị chủ đề.

Tags (9): dùng làm từ khóa tìm kiếm trên website, các từ khóa sẽ điền dấu phẩy (,) để phân cách giữa 2 từ khóa.

Tùy chỉnh SEO (10): dùng để điền dữ liệu riêng cho SEO tách riêng với 3 ô Tiêu đề, Mô tả trang, Tags phía trên dùng cho hiển thị website. Tùy chỉnh SEO giúp Quý khách tối ưu nội dung với công cụ tìm kiếm của Google.

Sau khi đã điền các dữ liệu Quý khách chọn nút Lưu dữ liệu màu xanh dương để tạo bài viết.

2. Danh sách bài viết

Giao diện quản lý các bài viết theo dạng danh sách

Có 6 cột: STT ; Tiêu đề ; Đặc điểm ; Hiển thịTác vụ

STT (1): dùng để sắp xếp các chủ đề bài viết, khi tạo mới số điền sẽ là số thứ tự lớn nhất của chủ đề trong danh sách, cộng thêm 1

Ví dụ: danh sách đang số lớn nhất là 2, khi tạo mới, chủ đề vừa tạo xong sẽ là số 3

Ở danh sách, số thứ tự lớn nhất sẽ nằm đầu danh sách. Quý khách có thể điền số lại, sau đó nhấp chuột ra 1 nền trống, hàng chủ đề vừa thay đổi số thứ tự sẽ được đánh dấu, Quý khách chọn Cập nhật các mục đã chọn để lưu cấu hình. Khi STT các bài viết là như nhau (do Quý khách tự điều chỉnh) thì thứ tự các bài viết sẽ được sắp xếp theo bài viết được tạo ra mới nhất và sẽ sắp ở đầu danh sách tin ở admin.

Tiêu đề (2): Đây là nơi thể hiện tiêu đề bài viết của Quý khách. Quý khách có thể sửa nhanh tiêu đề bài viết tại đây. Sau khi sửa thì hệ quản trị sẽ hiện nút cập nhật để Quý khách lưu lại các tiêu đề bài viết đã sửa. Tuy nhiên, việc sửa tiêu đề không đồng nghĩa phần URL SEO bài viết sẽ thay đổi. Do đó, Quý khách sẽ cần vào chi tiết tin để cập nhật lại đường dẫn bài viết nếu cần.

Đặc điểm (3): có 2 thành phần đó là Nhóm đặc điểm của tin Chủ đề (danh mục) tin tức.

  • Nhóm: cho phép Quý khách thêm đặc điểm phân loại cho tin tức như Tin nổi bật, tin mới, v.v… để cấu hình xuất dữ liệu trên giao diện tùy cấu trúc thiết kế.
  • Chủ đề: cho phép Quý khách phân loại tin theo chủ đề đã tạo trước.

Sau khi sửa chữa dòng tin sẽ xuất hiện nút lưu để Quý khách lưu lại dữ liệu đã sửa trên danh sách tin tức.

Hiển thị (4): dùng để bật tắt hiển thị bài viết trên tất cả các vị trí có gắn bài viết ở website.

Tác vụ (5): có 3 nút từ trái sang:

+ Cập nhật: dùng để chỉnh sửa lại 1 bài viết đã tạo.

+ Sao chép: dùng để tạo ra thêm 1 bài viết mới có nhiều dữ liệu trùng với bài viết chọn sao chép, chỉ thay đổi một ít ô dữ liệu, mà không cần phải tạo mới, copy các ô trùng dữ liệu từ bài viết gốc sang.

+ Xóa: dùng để xóa bài viết đang chọn, khi xóa sẽ có thêm 1 popup xác nhận là Quý khách có chắc chắn xóa không, nếu Quý khách chọn xóa nhầm.

Nếu Quý khách muốn xóa tất cả bài viết, Quý khách chọn vào ô vuông trên cùng của cột ngoài cùng trái để chọn tất cả, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

Hoặc Quý khách chỉ cẩn xóa một số bài viết, Quý khách sẽ đánh dấu vào các bài viết cần xóa, sau đó chọn xóa ở nút Xóa các mục đã chọn màu đỏ phía trên.

Quý khách có thể tham khảo thêm tại hướng dẫn sử dụng CKFinder tại link https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-su-dung-ckfinder-10.html

Quý Khách có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn