Hướng dẫn quản lý khách hàng và sản phẩm

  • Thursday 27/06/2019

Để thêm, xoá, sửa khách hàng và sản phẩm có thể tham khảo chi tiết video sau. Khi thêm mới khách hàng hay sản phẩm xong thì khi tạo mới hoá đơn chỉ cần chọn khách hàng và sản phẩm đã tạo trước đó tự động mà không cần phải nhập lại.