Cyberpanel v2.x – Quản trị ACL Cyberpanel (access list)

  • Monday 01/06/2020

Bài viết này hướng dẫn Quý khách quản trị ACL Cyberpanel

Access Control List (ACL) trên Cyberpanel được hiểu đơn giản là tập lệnh mà người dùng có thể thực thi được.

Ví dụ admin thì có các quyền như chỉnh sửa website, thêm người dùng, database

Danh sách các quyền đó được gọi là ACL.

Mặc định, Cyberpanel có sẵn 3 ALC: admin, reseller, user, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hay xóa các ALC này.

Muốn tạo một người dùng với các quyền riêng, bạn phải tạo một ACL mới ứng với các quyền mong muốn cho ACL đó.

—————

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user admin

Users > Create New ACL > Tick chọn quyền cần > Create ACL

Nếu muốn user có toàn quyền tương tự admin thì click chọn Make Admin

  • ACL Name: tên tập lệnh, quyền
  • User Management: quản lý các user
  • Website Management: quản lý websites
  • Package Management: quản lý gói host, thông số disk, băng thông, domain, email …
  • Backup Management: quản lý cấu hình backup
  • FTP Management: quản lý FTP
  • SSL Management: quản lý cấu hình SSL
Quan trọng nhất là Website Management , Database Management để người dùng có thể upload source và database.

Chúc các bạn thành công.

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post