Hướng dẫn quản trị người dùng hóa đơn điện tử

  • Monday 07/12/2020

Bài viết hướng dẫn sử dụng trang quản lý hóa đơn điện tử

Để thêm – xoá – sửa và thay đổi mật khẩu người dùng, có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau: