Hướng dẫn Quý đại lý xem danh sách tên miền chưa có bản khai và bổ sung upload bản khai tên miền

  • Tuesday 13/11/2018

Hướng dẫn Quý đại lý xem danh sách tên miền chưa có bản khai và bổ sung upload bản khai tên miền.


Quý đại lý vui lòng truy cập và đăng nhập trang quản lý tại: https://daily.pavietnam.vn/


Sau khi đăng nhập, Quý đại lý vui lòng truy cập menu Quản lý dịch vụ >> Bổ sung hồ sơ (hoặc vào link: https://daily.pavietnam.vn/loaddata.php?param=bosunghoso&bk=1)


Tại trang Bổ sung hồ sơ, Quý đại lý sẽ có 3 thẻ menu là:

– Chưa upload bản khai: thẻ này là nơi Quý đại lý có thể xem các tên miền kèm theo bản khai bằng PDF để Quý đại lý cung cấp cho khách hàng ký tên, đóng dấu; hoàn tất upload bản khai.

– Duyệt sai bản khai: thẻ này là nơi Quý đại lý xem các tên miền có bản khai chua hợp lệ và upload xử bổ sung lại.

– Đã duyệt bản scan nhưng chưa bổ sung bản gốc: the này là nơi Quý đại lý có thể xem danh sách tên miền đã bổ sung bản khai hợp lệ nhưng chưa gửi bản khai gốc về P.A Việt Nam.


Bổ sung Hồ sơ bản khai:


* Để bắt đầu upload bản khai, Quý đại lý cần thực hiện tuần tự các bước sau đây:

Bước 1: Quý đại lý click vào [ Link bản khai ] để tải bản khai, sau đó in ra, ký tên, đóng dấu (nếu có), rồi chụp hình bản khai (scan).

– Trường hợp Quý đại lý muốn upload bản khai cho nhiều tên miền của cùng một chủ thể, Quý đại lý chỉ cần tải một bản khai và điền thông tin các tên miền vào bản khai đó, rồi scan ra.

Bước 2: Sau khi đã có bản khai (scan) ở buớc 1, Quý đại lý check chọn tên miền tuơng ứng trong danh sách bên duới, rồi nhấn vào nút Upload bản khai.


– Lưu ý: để upload bản khai cho nhiều tên miền cùng lúc, Quý đại lý cần check chọn tên miền có thông tin của cùng một chủ thể. Nếu Quý đại lý chọn tên miền khác chủ thể với nhau thì sẽ nhận đươc thông báo yêu cầu Quý đại lý chọn lại cho chính xác.


Khi click nút Upload bản khai, Quý đại lý sẽ chuyển đến trang https://support.pavietnam.vn để login với username hoặc mã khách hàng của Quý đại lý.


Quý đại lý truy cập menu Bản khai (hoặc link: https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=update_bankhai)


Ở trang Bản khai, Quý đại lý sẽ thấy giao diện quản lý Tên miền chưa có bản khai hoặc bản khai bị duyệt sai:


Nếu tên miền của Quý đại lý chưa có bản khai, Quý đại có thể download ở trang sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html


Sau khi đã có đủ bản khai, để chọn tên miền (hay nhiều tên miền) cần cung cấp bản khai thì Quý đại lý chọn tên miền bên cột Tên miền chưa có bản khai rồi click nút Thêm để chuyển tên miền (hay nhiều tên miền) qua cột Cập nhật:


Quý đại lý đã chọn tên miền cần upload bản khai xong thì Quý đại lý tiếp tục sử dụng chức năng Upload của trang web để gửi bản khai, thông tin CMND / Căn cước Công Dân theo thông tin mà website yêu cầu:


Upload hoàn tất, Quý đại lý có thể theo dõi các bản khai đã được duyệt hay chưa tại trang Bản khai đã thao tác.


Trên đây là hướng dẫn Quý đại lý thao tác Bổ sung bản khai tên miền.


Cảm ơn Quý đại lý đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam