Hướng dẫn redirect http sang https trên IIS, Plesk

  • Tuesday 05/06/2018

 

I. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH REDIRECT HTTP SANG HTTPS TRÊN IIS

 

Để cấu hình redirect http sang https, trên IIS cần phải cài đặt URL Rewrite Module

Nếu trên IIS chưa cài đặt module URL Rewrite

Quý khách cần tải và cài đặt URL Rewrite Module từ Microsoft

Link tải : https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite

Sau khi cái đặt thành công, có 2 cách cấu hình :

Cách 1: Cấu hình trên module URL Rewrite của IIS

1. Chọn website cần cấu hình trong IIS, và sau đó nhấn vào tùy chọn URL Rewrite

2. Click Add Rule bên tay phải.

3. Chọn Bank Rule trong phần Inbound rules và nhập vào tên rule (có thể đặt tùy ý . VD “Redirect to https”)

4. Phần Match URL cấu hình như sau:

Requested URL: Matches the Pattern

Using: Wildcards

Pattern: *

5. Phần Conditions. Click nút “Add” và cấu hình như sau:

 Logical Grouping: Match Any

 Condition Input: {HTTPS}

Check if input string: Matches the Pattern

Pattern: OFF

Click “OK”

6. Phần Actions cấu hình như sau:

Action type: Redirect

Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}

Redirect type: Permanent (301)

Click “Apply”

 

Cách 2: Mở file web.config của website cần cấu hình

Thêm vào trong cặp thẻ:

<system.webServer>

…….

</system.webServer>

đoạn code sau:

<rewrite>

<rules>

<rule name=”Redirect to https” enabled=”true” patternSyntax=”Wildcard” stopProcessing=”true”>

<match url=”*” negate=”false” />

<conditions logicalGrouping=”MatchAny”>

<add input=”{HTTPS}” pattern=”off” />

</conditions>

<action type=”Redirect” url=”https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}” redirectType=”Found” />

</rule>

</rules>

</rewrite>

 

 

II. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH REDIRECT HTTP SANG HTTPS TRÊN CONTROL PANEL PLESK

 

Ngoài 2 cách trên, nếu quý khách sử dụng Control Panel Plesk (version 17 trở về sau), quý khách có thể cấu hình như sau:

 Đối với tài khoản User:

. Login vào Plesk

. Tại mục “Website and domains” , quý khách click vào “Hosting settings” của domain cần cấu hình

. Check vào mục: “Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS “

Rate this post