Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn repair MySQL database sử dụng command line

Khi service MySQL trên VPS/Server vẫn hoạt động nhưng website bị lỗi: Error establishing a database connection, loại bỏ trường hợp chuỗi kết nối: host, database, user database và password không chính xác thì có thể nguyên nhân là do database trên VPS/Server bị crash.

Để xử lý trường hợp này, P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách để thực hiện repair toàn bộ database MySQL với command line cụ thể như sau :

Trước tiên cần check error log của service MySQL trên VPS/Server để biết lỗi cụ thể.
Thông thường error log của service MySQL có đường dẫn: /var/lib/mysql/hostname.err với hostname là tên máy chủ VPS/Server hoặc /var/log/mysql.log

Thực hiện chạy command dưới đây để hệ thống tự động check và repair:
mysqlcheck -u [user_name] -p –auto-repair –check –all-databases
Với [user_name] là tên của user có full quyền ví dụ như: root hoặc da_admin (đối với VPS/Server có control panel DirectAdmin)

Nếu command trên vẫn không thể khắc phục được vẫn đề thì có thể sử dụng command dưới đây để thực hiện repair nếu database có các table sử dụng MyISAM engine:
cd /var/lib/mysql/[database_name]
myisamchk -r [table_name]
Với [database_name] là tên của database và [table_name] là tên của table cần repair.

Ngoài cách sử dụng command line để repair database thì có thể thực hiện thông qua phpMyAdmin, tham khảo tại đây.

Rate this post
Exit mobile version