Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn reset pass admin vBulletin

Bước 1:  Truy xuất vào database name tương ứng mà diễn đàn sử dụng thông qua phpmyadmin, đi đến table user, kiểm tra userid của username cần đổi mật khẩu (ở đây là user admin).

Bước 2: Mở giao diện dòng lệnh của SQL lên và thực hiện lệnh sau:

UPDATE `user` SET password=MD5(concat(MD5(‘newpassword‘), salt)) WHERE userid=’myuserid

Trong câu lệnh trên, chỉ thây đổi phần tô đậm newpassword tức là mật khẩu mong muốn, myuserid tức là id của user liên quan trong table user.

Bước 3: Kiểm tra lại việc đăng nhập vào domain/admincp 

Rate this post
Exit mobile version