Hướng dẫn reset password tài khoản admin trên Kerio Connect

  • Wednesday 05/02/2020

B1: Ssh vào server bằng phần mềm putty

B2:Sử dụng lệnh vi hay vim để mở file users.cfg

B3:Tìm  dòng Password và xóa nội dung trong   (reset password rỗng)

B4:Save file vừa mới sửa đổi, và tiến hành truy cập Kerio Conect theo đường dẫn IP:1000 ( mình đã đổi port khác và port defautlt chưa đổi sẽ là IP:4040 ) với thông tin tài khoản như sau:

Username: admin

Password:

B5:Sau khi đăng nhập thành công ta có thể đặt lại password mới  như sau: